Green Deer - LEDANDE LÖSNINGAR FÖR GENERATIONER


John Deere utvecklar en etanolmotor

Arbetet med John Deeres ”Leap Ambitions” fortsätter.
Dessa ambitioner utgör företagets fokuserade målsättningar ämnade att stärka hållbarheten och ge kunderna ett ökat ekonomiskt värde, samtidigt som man levererar
bättre resultat. Som ett led i ”Leap Ambitions”, arbetar John Deere på innovationer som ska leda till gångbara lösningar för fordonsteknik med låga eller nästan obefintliga koldioxidutsläpp till 2026. Ansträngningarna koncentreras till fyra nyckelområden; effektivare förbränningsmotorer, förnybara bränslen, hybridteknik, och full batteriteknik för elfordon.


John Deere är fast beslutet att förse kunderna med de mest avancerade och effektiva lösningarna med förnybart bränsle genom att prioritera den teknik och de resurser
som är förnuftigast med avseende på kundernas behov. Utav de olika tillgängliga, förnybara bränslen, anser John Deere att biodiesel, förnybar diesel (eller HVO) och etanol är de mest lovande alternativen för användning i tunga maskiner i närtid. 

Etanol är ett alkoholbaserat, förnybart bränsle med stor tillgänglighet i många delar av världen, eftersom den kan tillverkas av vanligt förekommande grödor som majs, vete
eller sockerrör. Etanol är ett högoktanigt bränsle, och därmed särskilt lämpligt för användning med högpresterande motorer med gnisttändning.


John Deeres produktutvecklare besitter expertkunskaper i världsklass som man tar i anspråk för att undersöka och testa ny teknik som förenklar integrationen av förnybara
bränslen med tekniken i förbränningsmotorer. Detta för att kunna förse kunderna med ett större värde och ökad produktivitet. Vid årets AGRITECHNICA-mässa kommer John
Deere att visa upp en 9,0 liters konceptmotor som är kompatibel med etanol. Denna konceptmotor illustrerar företagets fasta åtagande att utveckla ett brett sortiment av
olika lösningar som förmår uppfylla det varierande effektbehov som förekommer inom lantbruket, beroende på tillämpning och maskinstorlek.


John Deere tillhandahåller smarta tekniska lösningar för alla produktionssystem


Det är med stor glädje som John Deere tar nästa steg mot att bli ett smart industriföretag, när man avtäcker ett nytt koncept vid sin monter under AGRITECHNICA 2023.

För första gången sedan man tillkännagav sin nya strategi, kommer John Deere att presentera alla de tekniska lösningar som är viktiga för både odlingsjordbruk och animalieproducenter. Fokus i montern vid AGRITECHNICA kommer att ligga på de viktigaste europeiska produktionssystemen – mejeri- och animalieproduktion samt
småfröiga grödor – och man kommer även att framhålla tillbehör som producerats av andra tillverkare, som Lemken, Xarvio och Yara. Genom att visa upp utrustning från andra tillverkare i sin monter, hoppas John Deere att lantbrukare som använder blandade maskinparker och teknik från olika leverentörer ska känna att deras behov hörsammas.


Smart lantbruk, bättre lönsamhet
Med devisen ”Smart lantbruk, bättre lönsamhet” vill John Deere ha sagt att man erbjuder de bästa praktiska lösningarna och produkterna genom hela produktionscykeln, från skörd till skörd.
Data som samlas in under varje led i arbetet används för att öka avkastningen, samtidigt som man minskar bruket av växtskydds- och gödningsmedel. Datan behandlas i John Deere Operations CenterTM för att optimera produktionen och förse lantbrukare, konsulter och andra med vederhäftig information.


Animalie- och mejeriproduktion
John Deere erbjuder teknik för varje led i produktionscykeln: jordbearbetning, organisk gödsling, slåtter, skörd och utfodring av korna. AutoPathTM och HarvestLabTM är John Deeres viktigaste tekniska lösningar för mejeri- och animalieproducenter. HarvestLabTM sensorn möjliggör perfekt
organisk gödsling genom funktionen för gödselanalys. Under försådden kan organisk gödsel läggas i ett spår genom tekniken med strip tillage (strimsådd). AutoPathTM möjliggör exakt placering av utsädet i spåret under sådden. See & SprayTM teknik har ett enormt potential i form av de besparingar som minimerad användning av växtskyddsmedel kan ge.

John Deere Agritechnica 2023

Boka en rundtur i John Deeres monter med oss på Green Deer 

Småfröiga grödor
Vid AGRITECHNICA 2023 kommer John Deere att demonstrera tekniska innovationer för varje led i produktionen, från det första jordprovet, hela vägen genom jordbearbetning, sådd, växtskydd och gödsling, och slutligen skörd. Till exempel så mäts kvaliteten på grödan under skörd av funktionen med spannmålsanalys. Att mäta olje- och proteininnehållet möjliggör för tröskföraren att i realtid under skörd spåra kvaliteten på grödan. Den insamlade datan ligger till grund för tilldelningskartor som bidrar till en minskad gödselanvändning.


Samarbeten
På många gårdar använder man blandade maskinparker och flera olika digitala lösningar. Det är viktigt för John Deere att man lätt kan integrera och utbyta datan från John Deere Operations CenterTM. Det är därför som John Deere ingår nya och utökade partnerskap. Olika partners, inklusive Xarvio och Yara, kommer att finnas med bland produktionssystemen som visas upp vid AGRITECHNICA.
John Deere har inte bara en öppenhet mot andra digitala gränssnitt, utan också gentemot andra tillverkare. För första gången kommer redskap och maskiner från andra företag, som Joskin och Lemken, att visas upp bland John Deeres produktionssystem vid AGRITECHNICA.


John Deere Connected Support™ och återförsäljare
De uppkopplade John Deere maskinerna och de banbrytande tekniska lösningarna ställer krav på servicen. Genom Connected SupportTM (uppkopplad support), får verksamhetsledare och återförsäljare möjlighet att koppla upp sig till en maskin när helst det behövs. Obligatoriskt underhåll och eventuella störningar upptäcks tidigt och innan ett maskinhaveri inträffar. Det minskar stilleståndstiden och ökar John Deere maskinernas aktiva körtid. Återförsäljarna spelar en nyckelroll, eftersom de är länken som förbinder John Deere och kunderna. Därför kommer återförsäljarna att vara framträdande på AGRITECHNICA 2023. Kunder får möjlighet att träffa en kontaktperson på plats, som kan hitta skräddarsydda lösningar för produktionssystemet på deras gård.


Hållbarhet idag
Ett direkt utbyte med kollegor kommer att vara möjligt vid John Deeres monter. Den tyska lantbrukaren Stefan Vogelsang kommer att närvara för att visa hur John Deeres tekniska lösningar hjälpt honom att uppfylla kraven i EU:s ”jord till bord”-initiativ. Andra lantbrukare kommer också att vara på plats vid montern för diskussioner kring de utmaningar lantbrukssektorn står inför idag.


John Deere sätter en ny standard för

precisionslantbruk och körkomfort


I och med traktorerna för modellår 2024 tar John Deere lantbruket till nästa nivå genom att integrera de nya G5 CommandCenterTM monitorerna i alla 6-, 7-, 8- och 9-serien traktorer, samtidigt som man ytterligare höjer förarkomforten

Redo för framtiden med nya G5Plus CommandCenterTM
Med de nya G5Plus CommandCenterTM monitorerna ingår dokumentation, datasynkronisering, JDLinkTM uppkoppling, variabel mängdreglering, sektionskontroll och AutoTracTM guidning som standard på alla 6-cylindriga 6R-, 7-, 8- och 9-serien traktorer. Med sina 32 cm är G5Plus CommandCenterTM monitorerna 33 procent större än sina föregångare. De har också full HDupplösning (1 080p) och en mycket snabbare processor. Uppdateringen kommer att möjliggöra enkel användning och ett effektivt precisionslantbruk på högsta nivå, samtidigt som kundernas traktorer framtidssäkras


6R-serien
På John Deere 6R-traktorerna för modellår 2024 utvecklas körkomforten betydligt. Både ratten och rattkonsolen får ett nytt utförande som tar komforten till en ny nivå, något som märks särskilt vid transportkörning. Dessutom utrustas både
Ultimate- och Premiumsätena med ett nytt dämpningssystem, vilket innebär att 6R-traktorerna för modellår 2024 sätter en ny standard.

7-, 8- och 9-serien
7R-traktorerna för modellår 2024 får ett nytt styrsystem med en 50 procentig kapacitetsökning. Detta möjliggörs genom större styrcylindrar, som samtliga 7Rtraktorer standardutrustas med. För att öka förarkomforten vid transportkörning, får 7R-traktorerna ett styrsystem liknande det på personbilar. Det är
självcentrerande och förbättrar markant spårhållningen. Funktionen kallas reaktiv styrning, och aktiveras enkelt genom en snabbvalsknapp på CommandCenterTM monitorn. Ytterligare två bromsskivor fram förbättrar transportprestandan och förarens körupplevelse. Alla 7-, 8- och 9-serien traktorer har en hörnstolpsmonitor med hög upplösning och en integrerad StarFireTM 7000 positionsmottagare

The Model Year
high-resolution corner post display on an 9RX

ADDA INKÖPSCENTRAL

Adda Inköpscentral har tecknat avtal med Green Deer AB som leverantör av parkmaskiner till Sveriges Kommuner och Regioner.


Genom ramavtalet kan alla kommuner och regioner enkelt avropa maskiner utan att behöva göra upphandlingar.


I avtalet ingår flera olika modeller av gräsklippare, traktorer, teleskoplastare och hjullastare.


Gå in på adda.se för att se alla modeller och tillbehör prissatta eller kontakta någon av våra säljare så hjälper vi dig vidare!

*Notera att utbudet av modeller kan skilja sig åt beroende på regionstillhörighet.

Importera fält från SAM Internet till Operations Center!

Nu kan vi erbjuda våra kunder möjligheten att på ett snabbt och smidigt sätt importera sina fält från Jordbruksverkets SAM Internet - direkt in i Operations Center - och ladda upp i alla sina uppkopplade maskiner.

Vill du veta mer eller ha hjälp med att importera dina fält?
Kontakta Farmsight på 0573-15 28 63

Vinnare Innovation Award 2022

Elmia Lantbruk Innovation Award 2022 prisar bidrag vars produkter är intelligenta, automatiska och ger lantbrukaren fördelar så väl ekonomiskt, tidsmässigt som miljömässigt.

Produkt:John Deere eAutoPowr växellåda
Företag:Svenska John Deere AB


Drivlinorna i framtidens traktorer kommer inte att se ut som dagens drivlinor. Nya koncept är under framväxt, och då inte minst olika typer av elektromekaniska drivlinor.

John Deere eAutoPowr är en ny typ av drivlina för traktorer. Till skillnad från hydrostatiska växellådor är eAutoPowr elektromekanisk. Dieselmotorn driver en elmaskin – dvs en generator som också kan ha rollen som motor – som i sin tur står i förbindelse med en annan elmaskin. De båda elmaskinerna samspelar med fyra mekaniska växellägen och sammantaget uppnås en steglös och delvis elektrisk transmission. Förutom drift av traktorns hjul skapar systemet el motsvarande 100 kW för att driva redskap med, till exempel hjälpdrift på en gödseltunna. Systemet inkluderar ett elektriskt kraftuttag, ett så kallat e-pto.

GULD-vinnare

"För att vinna ett guld krävs att produkten är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det är en innovation som bidrar till att utveckla hela lantbruket"

PRECISION AG - UTBILDNINGSCENTER

Nu lanserar vi på Green Deer ett utbildningscenter för precitionslantbruk..

Med start i Augusti 2022 kommer vi en gång i månaden att släppa en utbildningsfilm med tips och instruktioner på ämnen och funktioner inom Precision Ag-området som gör livet på fältet enklare!

Alla filmer kommer att släppas här.
Där får du också möjlighet att tycka till och ge förslag på vilka ämnen du vill att vi tar upp i våra kommande filmer.

Först ut: RENSA ISOBUS VT
I den bästa av världar lirar din traktor och ditt redskap alltid felfritt. Verkligheten är sällan perfekt och ibland kan det hända att inläsningen fastnar eller inte läser in som det ska. 
Ta del av filmen och hitta lösningen på problemet.

Kommande utbildningsfilm "Bygg din Isobus-hemsida" släpps under september.

Du kan alltid hör av dig till vårt Precision Ag-team om du vill veta mer.
Läs mer Farmsight-området HÄR

Enklare AutoTrac användning i blandade maskinparker


På lantbruk och maskinstationer med blandade maskinparker kan man nu använda John Deere AutoTrac™ TIM-aktiveringen (traktor-/redskapshantering) med Gen4 universalmonitorer. Det innebär att det beprövade AutoTrac™ guidningssystemet kan användas på alla traktorer med kapacitet för AEF-certifierad (Agricultural Electronics Foundation) TIMstyrning. Välkända, befintliga lösningar för maskinguidning i blandade maskinparker är AutoTrac™ Universal 300 och Reichhardt GREEN FIT. Nya AutoTrac™ TIM är ett fullt integrerat, kompletterande erbjudande. Den viktigaste fördelen är att det inte behövs några extra komponenter för vare sig ratt eller styrenhet.

Detta är en enkel lösning om man vill kunna använda ett universellt guidningssystem på lantbruk eller maskinstationer med blandade maskinparker. För att kunna köra AutoTrac™ TIM, behöver man en AEF-certifierad Gen4 universalmonitor (4240 eller 4640) med AutoTrac™ aktivering och en
StarFire™ 6000 eller 7000 positionsmottagare.

Allt fler tillverkare förbereder sina traktorer för AEF TIM-gränssnittet. Via ISOBUS är John Deere traktorerna nu kompatibla med redskap från andra
tillverkare, där det finns certifierad AEF TIM-guidning. Uppgifter om maskinkompatibilitet med John Deere AutoTrac™ TIM hittas på aefisobus-database.org/isobusdb/login.jsf.

Så snart som AutoTrac™ TIM används kan systemet nyttjas som följer: Om maskinen (oavsett märke) är utrustad med ett JDLink™ modem, kan data utbytas trådlöst och kostnadsfritt med John Deere Operations Center™. Detta möjliggör för arbetsflöden att ställas in, planeras, övervakas och analyseras i en enda onlineportal. På så sätt kan kunder också använda funktioner för precisionslantbruk, t.ex. skapa tilldelningskartor. Dessa kan sedan skickas direkt till traktorer på fältet via John Deere AutoSetup.

I och med AutoTrac™ TIM-aktiveringen, visar John Deere att öppenheten gentemot andra tillverkare spelar en viktig roll för lantbruket. Företaget möjliggör i synnerhet för kunder med blandade maskinparker att använda John Deeres lösningar för lantbruk.

Låter det intressant? Hör av dig till vår Farmsight-team
Läs mer om Autotrac och Farmsight-området HÄR

John Deere firar 75 år med självgående tröskor


En historia av teknisk innovation

Utvecklingen av självgående tröskor har förändrat lantbruket i grunden. Idag skördas mer än hälften av världens spannmål med John Deere tröskor. Teknisk innovation ligger bakom tröskornas framgång, från modell 55 till X-serien.

Det var 1947 som John Deere lanserade sin första självgående tröska, modell 55, och den anses vara föregångaren till dagens tröskor. Den var företagets svar på den ökande mekaniseringen av lantbruket. Under efterföljande år koncentrerade sig John Deere primärt på nivåreglerande

maskiner, som 55H sluttningströskan, som lyckades uppnå det bästa resultatet någonsin vid urtröskning, även under svåra förhållanden. Efter hand som tröskorna utvecklades kunde lantbrukare skörda snabbare och effektivare.

Runt sekelskiftet hamnade automatiska styrsystem allt mer i fokus, och John Deere var med från början. Så tidigt som 1999 möjliggjorde företaget parallellspårning genom GreenStar™ 1-monitorn. Bara tre år senare introducerades AutoTrac™ och den första generationens StarFire™ positionsmottagare som det första systemet som erbjöd tröskförare handsfreeguidning. Samma år, 2002, introducerade John Deere MTG-modemet (Modular Telematics Gateway). Allt detta innebar att John Deere banade väg för större precision i skördearbetet för lantbrukare och maskinstationer.


Den snabba utvecklingen har lett fram till dagens T-, S- och X-serien, vilka möjliggör för lantbrukare att använda realtidsdata om maskinposition och maskinprestanda för skördeanalys och fjärrstyrd maskinövervakning.

För mer information om historien om John Deeres självgående tröskor,
besök: deere.se/sv/campaigns/troskor-75-ar

Traktorer för specialgrödor får mer kraft och komfort


John Deere 5G-serien traktorer erbjuder nu mer komfort och större mångfald i form av fler modeller för de varierande uppgifter som odling av högvärdesgrödor medför. Alla modeller över 75 hk har
genomgått en grundlig uppdatering, och fem nya, kraftfullare modeller i utförandena GV, GN, GF och GL har tillkommit.

Nya funktioner för traktorer med hytt
En viktig funktion på de nya 5G-traktorerna är den femväxlade, hög-låg PowrReverserTM Eco-växellådan, som möjliggör körning i 40 km/h vid lägre motorvarvtal, vilket gör traktorerna bränsleeffektivare och bekvämare att köra.

För att uppfylla kundernas önskemål har 5G-serien utökats med nya modeller. Främst bland dessa är de nya 5115-traktorerna för GF-, GN- och GV-serierna, med en fyrcylindrig, 3,6 liters motor som levererar upp till 120 hk. Därutöver erbjuder John Deere mer effekt för körning i särskilt smala rader i vinodlingar, eftersom effektutbudet bland GV-traktorerna utökats med ytterligare två modeller – 5105G och 5115G med en max. effekt på 105 respektive 120 hk.

Anpassade till föraren
Hytten har fått en ny utformning, och är nu bättre anpassad till förarens behov. Det nya utförandet är mer ergonomiskt och erbjuder bättre benutrymme, vilket ökar körkomforten, och gör arbete med de nya 5G-traktorerna till en angenämare upplevelse. En väsentligt lägre huv ger ojämförbar sikt fram.
Sikten nattetid förbättras också markant med LED belysningen som är tillgänglig som tillval.

Samtidigt som den nya hytten gör arbetet bekvämare, är den också bättre för förarens hälsa. Som tillval finns ett kategori IV filtersystem tillgängligt (som uppfyller EN 15695-standard). Det integreras i hyttaket och skyddar mot damm, skadliga aerosoler, och ångor.

En annan höjdpunkt på 5G-serien traktorer är en ny 13 cm digital skärm, där föraren kan avläsa viktig fordonsinformation utan att vrida på huvudet. Skärmen möjliggör också bekväm ändring av olika traktor- och maskininställningar.

Anpassade till effektivitet
De nya traktorerna är inte bara enklare att köra, de är också smartare. Traktorerna kan utrustas med ISOBUS som tillval, och en JDLink™ telematikmodul kan eftermonteras. På så sätt kan traktorerna kopplas upp till John Deere Operations Center helt kostnadsfritt, vilket sparar både tid och
pengar. Driften kan digitaliseras och arbetsplaneringen förenklas eftersom toppmoderna verktyg för maskinparkslogistik medföljer traktorn på köpet.

För ett effektivare arbete på branta sluttningar och i smala odlingsrader kan traktorerna utrustas med heltäckande funktioner som DYNAMIC STEERING och AutoClutch. Med DYNAMIC STEERING ändras rattmotståndet automatiskt med körhastigheten. I lägre hastigheter krävs betydligt mindre kraft för att vrida på ratten, särskilt vid snäva vändningar, medan ett högre rattmotstånd möjliggörs vid körning i transporthastigheter. Detta förbättrar förarens komfort och kontroll över traktorn. AutoClutch funktionen underlättar också vid manövrering på sluttningar, eftersom frikoppling sker med bromspedalen.

Ytterligare uppdateringar på 5G-serien
För fruktodlingar med lågt hängande pergolaväxter, finns John Deere 5Gtraktorerna också tillgängliga med lågprofilshytt, eller utan hytt (OOS). En ny 105 hk traktor i GL-serien ger ökad valfrihet, och det större förarsätet ger bekvämare körning vid arbete i fruktodlingar. 75 hk traktorerna har redan uppgraderats till miljösteg V, samtidigt som de kända och beprövade egenskaperna från tidigare kvarstår.

Hytten har fått en ny utformning, och är nu bättre anpassad till förarens behov. Det nya utförandet är mer ergonomiskt och erbjuder bättre benutrymme, vilket ökar körkomforten, och gör arbete med de nya 5G-traktorerna till en angenämare upplevelse. En väsentligt lägre huv ger ojämförbar sikt fram. Sikten nattetid förbättras också markant med LED belysningen som är tillgänglig som tillval.

Tröskteamet i Sverige - din partner i skörden!


Avsnitt 22 är här, och det är dags för summering av filmserien "Tröskteamet i Sverige"


Marcus ser tillbaka på avsnittet om spill och vikten av att kontrollera sina spillindikatorer. Andreas lyfter upp avsnittet om våra uppkopplade verktyg medan Emil slår ett slag för avsnittet om skärbord och alla kundavsnitt.

Hela filmserien hittar ni HÄR.


John Deere utökar partnerskapet med Kramp i Europa


Efter den framgångsrika lanseringen av partnerskapet mellan John Deere och Kramp i Tyskland, Spanien, Frankrike och Polen, utökas nu samarbetet till att gälla även Danmark, Sverige och Rumänien.

Kramp har etablerat en position som en av Europas största grossister för
reservdelar och tillbehör. John Deere har ett grundmurat rykte för kundsupport
och produktuppbackning genom att tillhandahålla högkvalitativa originaldelar
och tjänster för företagets alla maskiner. Under den första fasen har
partnerskapet visat sig ge fördelar i form av både kund- och
återförsäljartillfredsställelse.


John Deere och Kramp har gemensamma värderingar som handlar om att
prioritera kunden och tillhandahålla kvalitetsprodukter. Enligt Paul Leathem,
Director of Aftermarket and Customer Solutions i Europa: ”Vi är särskilt måna
om att kunderna ska få en upplevelse som utmärker sig under våra produkters
hela livstid. Att upprätthålla kärnvärderingarna är ett åtagande hos båda
företagen, och genom att utöka partnerskapet med Kramp till fler marknader
kan vi erbjuda våra återförsäljare och kunder ett produktutbud som sträcker
sig bortom det heltäckande utbudet av originaldelar.”


I och med samarbetet utökar John Deere tillgängligheten på reservdelar i
Europa. Alla återförsäljare i Danmark, Sverige och Rumänien kommer nu att
erbjuda ett heltäckande sortiment av Kramp-delar, tillsammans med
John Deeres befintliga original- och Remandelar, samt den nya produktlinjen
”Alternatives by John Deere”. I utbudet från Kramp ingår delar för skogsbruk,
trädgårdsskötsel, detaljhandel, verkstad, samt maskindelar. Alla delarna kan
beställas online via en modern plattform. Sofistikerad logistik säkrar snabb
leverans.

GREEN DEER HOLDING FÖRVÄRVAR GUNNARS MASKINER AB

Green Deer Holding, ägare av Green Deer AB och Värmdal & Traktorservice AB, har förvärvat majoriteten av aktierna i Gunnars Maskiner AB. Gunnars Maskiner har närmare 120 anställda utplacerade över de sju orterna Åsarp, Skövde, Töreboda, Vara, Kungälv, Lidköping och Brämhult och en omsättning på över 700 milj.

 

Efter förvärvet kommer Green Deer Holding att ha nära 280 anställda och en beräknad omsättning på 1,8 Mdkr.

Green Deer Holding kan nu erbjuda sina tjänster och betjäna sina kunder från 20 talet försäljnings- och serviceanläggningar.

 

Anders Karlsson VD för Green Deer AB:

”Vi är mycket glada över den här överenskommelsen med Gunnars Maskiner som är en mycket professionell organisation med enormt motiverade och engagerade medarbetare. Att få in ett så framgångsrikt företag i organisationen ger oss ytterligare dimensioner och möjligheter att samverka i en storskalig verksamhet, där vi kan erbjuda bästa möjliga service genom vår kvalificerade personal. Det ger oss dessutom möjlighet att lära av varandra och integrera framgångsrika arbetsmodeller och rutiner från Gunnars Maskiner, vilket kommer att öka servicenivån och professionaliteten ytterligare i hela organisationen”.

 

Martin Gunnarsson och Marcus Gunnarsson, som äger och driver Gunnars Maskiner AB:
”Vår ambition och målsättning är att alltid vara i framkant vad gäller service och tillgänglighet. Vi ser att John Deere strategin med större återförsäljare är en förutsättning för att klara detta. Våra uppkopplade maskiner och service på distans kommer kräva tillgänglighet dygnet runt. Vi drivs av att göra våra kunder och samarbetspartner mer lönsamma. För att säkerställa detta tillsammans med en trygg framtid för våra anställda så är Green Deer en självklar partner”.

 

"Förvärvet av Gunnars Maskiner är ett viktigt och logiskt steg för Green Deer Holding. Att utöka sitt geografiska ansvarsområde ger Green Deer Holding ytterligare muskler och möjligheter att verka som en storskalig och professionell organisation på marknaden", tillägger Sebastian Höck, Dealer Development Manager på John Deere. ”Precis som i många andra europeiska länder blir svenska kunder mer medvetna och kravställande i sättet de sköter sin mark och använder sina resurser, därför är en kompetent och professionell uppsättning av återförsäljare nyckeln till kundnöjdhet.

Vi är också mycket nöjda över tillvägagångssättet förvärvet genomförts. Gunnars Maskiner AB har blivit en av de bäst presterande och professionella affärspartnerna i Sverige. För John Deere och Green Deer var det avgörande att genomföra förvärvet på ett så smidigt och smärtfritt sätt som möjligt – både ur kundernas och de anställdas perspektiv. Genom att fokusera på att behålla kärnan i allt som Gunnars Maskiner står för på den lokala marknaden och hos de anställda, kan vi tillgodose det fullt ut.”

 

*Affären förutsätter ett godkännande från Konkurrensverket.

EXPERT 7+
John Deere förlänger livstiden för äldre maskiner

På många lantbruk används äldre maskiner som
fortfarande presterar alldeles utmärkt, även om de inte är de senaste modellerna. Det krävs regelbundet underhåll för att säkra hög prestanda och låga driftskostnader. För att säkerställa prestandan hos äldre maskiner, har John Deere utökat sitt kontrollprogram genom att erbjuda inspektionen Expert Check 7+ och dessutom ett helt nytt reservdelssortiment.

Nya Expert Check 7+ fungerar på exakt samma sätt som det befintliga Expert Check-programmet. Den är en heltäckande inspektion med 140 kontrollpunkter, specifikt utformad för maskiner som är sju år eller äldre.
Återförsäljare använder särskilda checklistor för att utföra detaljerade tekniska diagnoser för ett stort antal modeller. Expert Check 7+ täcker inte bara in tidigare John Deere 6-, 7- och 8-serien traktorer, utan också självgående sprutor, rundbalspressar och C-, W- och T-serien tröskor.

John Deere introducerar också en ny reservdelslinje, ”Alternatives by John Deere”. De nya, alternativa reservdelarna tar plats bredvid de originaldelar och Reman-delar som John Deere sedan tidigare erbjuder. ”Alternatives by John Deere” har utvecklats specifikt för tidigare maskiner som används i mindre utsträckning, och som därför utsätts för mindre slitage.

Med dessa förändringar, har John Deere anpassat reservdels- och serviceprogrammen specifikt för maskiners användningsfrekvens och ålder. Alla delar genomgår en John Deere certifieringsprocess som garanterar deras

kvalitet och säkrar att alla delar passar respektive maskin på allra bästa sätt.

NYTT AVTAL


Vi på Green Deer kan stolt meddela att vi nu har skrivit ett nytt avtal med Aebi-Schmidt.

Aebi-Schmidt erbjuder produkter av högsta kvalité för vårens sandupptagning men tillhandahåller även saltlake-ekipage för vinterns halkbekämpning och mycket annat. Vi har nu ett antal sopmaskiner av modellerna MSH-070 (G1) & MSH-150 (G2) i lager för leverans till säsongsstart!

Kontakta din närmaste anläggning så hittar vi rätt lösning för just dig!

Roadshow 6R Nyköping Kumla John Deere
Green Deer anläggninskarta - sammanslagning

GREEN DEER


I årsskiftet 2021/2022 blev Bil & Traktorservice, Agro Maskiner Gotland och Svenssons Motor ett gemensamt bolag och arbetar numera under det gemensamma namnet Green Deer AB.

Tillsammans är vi nu nio kontor fördelade över mellersta och sydöstra Sverige.

Sammanslagningen är ett naturligt steg och gör oss starkare som bolag på alla plan. Det ger dessutom både oss själva och våra kunder bättre förutsättningar att fortsätta ligga i framkant när det kommer till att nyttja den nya teknologin som blir allt viktigare inom jordbrukssektorn.

Ägandet och personalen kommer fortsatt att vara densamma!

Vi är oerhört måna om Dig som kund och vårt största fokus kommer alltid vara att erbjuda bästa möjliga service på den lokala marknaden.